Styrets beretning 2005

Styret har siden årsmøtet 28.6.2005 bestått av Knut Næsje (leder), Roger Bjørnstad (nestleder), Vera Bjørnstad (kasserer), Anders Syltevik (sekretær) og Ove Morten Bjørnson (styremedlem). Åse Ulleberg og Terje Haug ble valg som varamedlemmer. Bjørg  Holmen har vært revisor og valgkomiteen har bestått av Berit Krefting og Lisbeth Wesmann.

Ursvik vel har nå  136 medlemmer.

Også i fjor brukte styret noe tid på arbeidet med reguleringsbestemmelser for Ursvik og Vellet har vært i dialog med Nesodden Kommune.
Båtbrygga
Styret har siden generalforsamlingen i fjor arbeidet med planene om en ny, utvidet båtbrygge. Delvis til erstatning for den gamle trebrygga som har vært i ferd med rase sammen i flere år, og som i vinter faktisk gjorde det, og delvis fordi flere velmedlemmer har behov for båtplasser.

Styret har arbeidet med flere skisser hvor bruk av flyteelementer, eventuelt i kombinasjon med en ny trebrygge, synes aktuelt. Når Ursvik vel så fikk tilbud om å kjøpe flyteelementer svært rimelig av Hellvikskog i fjor høst, takket vi ja til det. Kjøpet vil trolig medføre en besparelse i forhold til å kjøpe dette på et senere tidspunkt. Dersom våre planer ikke blir gjennomført, eller dersom vi velger en løsning uten flyteelementer, fikk styret klare indikasjoner på at det ikke ville være noe problem å selge elementene videre.

Styret har spesielt arbeidet med to alternative plasseringer av båtbrygga. I begge alternativene går brygga sydover fra enden av steinbrygga for så å gå østover i en 90-graders vinkel. I alternativ 1 går vi lenger sydover enn i alternativ 2 og knytter oss på relativt nærme badehusene til Helvikskog. Dette alternativet er godkjent av generalforsamlingen i Helvikskog. I alternativ 2 vender brygga hurtigere østover for så å tilknytte seg på Hellvikskogs nordligste forankringspunkt og fortsette videre fram til Båtforeningens brygge. Vi hadde en forhåndskonferanse med kommunen i våres, hvor begge disse forslagene ble framlagt. Ingen av dem ble direkte avist som umulige, men ble selvfølgelig heller ikke godkjent der og da.

Styret vurderer det slik at alternativ 2 er det beste. Begge alternativene har om lag like mange båtplasser, men båtplassene vil ligge på dypere vann i alternativ 2, noe som muliggjør plass til større båter - særlig østenfor Helviksskogs brygge. Dessuten vil vi under alternativ 2 kun benytte egen eiendom, mens vi under alternativ 1 må legge bryggen delvis på kommunenes eiendom og søke om tillatelse for dette.Derfor har vi arbeidet videre med alternativ 2.

Vi tenker oss en brygge på peler fram til Hellvikskogs nordligste forankringspunkt, og flytebrygge videre fram til Båtforeningens brygge. Nøyaktig hvilken løsning som velges i så måte, må vurderes nærmere. Prosjektet søkes finansiert gjennom en innskuddsordning, men der båtplassene forblir eiet av Ursvik vel.

Styret vil engasjere Drøbak Marineservice for skaffe nødvendig rammetillatelse fra kommunen denne våren. Det vil bli gitt en nærmere orientering om prosjektet på generalforsamlingen. Det vil da også bli presentert relevante skisser. Samtidig fremmer styret forslag om generalforsamlingens tilslutning til å fullføre båtbryggeprosjektet under betingelse av at rammetillatelse vil bli gitt og at prosjektet fullfinansieres ved innskudd, og at slik finansiering - i rimelig grad - er på plass før selve byggingen starter.

I vinter raste trebrygga sammen og må erstattes. Det viste seg da at de innkjøpte flyteelementene kom til sin rett siden disse nå vil bli brukt som en provisorisk erstatning for den sammenraste brygga. Kostnaden for dette arbeidet vil bli belastet Båtbrygga.

Postkassestativ

Styret har valgt å kjøpe to postkassestativ som vil bli satt opp i krysset Olavsvei/Granliveien og i krysset Olavsvei/Haraldsvei. Vi har planer om å skifte ut flere stativ, og har vært i kontakt med Postverket for å finne ut hvor mange postkasser som er i bruk på de forskjellige stativene på Ursvik. De opplysninger Postverket sitter inne med, er basert på den normale postombringelsen på helårs basis. Vi ber om at de som ønsker plass på stativ utover dette om å ta kontakt med styret.