Referat fra årsmøtet i Ursvik Vel 22.06.06 i Menighetshuset , Skoklefall kapell.

Det var 20 fremmøtte med stemmerett. I tillegg var 2 medlemmer representert ved fullmakt. Stemmeantallet ble derfor 21.

Møtet ble satt av Knut Næsje  kl 20.00

 1. Roger Bjørnstad ble tatt til ordstyrer, Vera Bjørnstad til referent.
 2. Tor Åge Sundsby og Terje Haug ble tatt til å signere protokollen.
 3. Innkallingen ble godkjent.
 4. Referat fra årsmøtet 2005 ble godkjent.
 5. Styrets beretning ble opplest av Knut Næsje. Det ble påpekt:

Regnefeil i budsjettet 2006. Underskudd skal være 72.350,-.

 1. Regnskapet ble for øvrig godkjent.
 2. Bjørnson informerte om båtbryggeprosjektet. Styret anbefaler en løsning der det bygges brygge med båtplasser, først sydover fra enden av steinmoloen så østover i en 90-graders vinkel fram til Hellvikskogs nordligste forankringspunkt og videre fram til Båtforeningens brygge. Følgende ble vedtatt med 20 stemmer for og med 1 som avsto fra å stemme: Styret fullfører båtbryggeprosjektet under betingelse av at rammetillatelse vil bli gitt og at prosjektet fullfinansieres ved innskudd, og at slik finansieringen - i rimelig grad - er på plass før selve byggingen starter.
 3. Budsjett for 2007 ble vedtatt.
 4. Innkomne forslag ble lest opp av Roger Bjørnstad. Det kom inn 3 forslag.

1 dokument med 5 punkter (spørsmål/forslag) fra Grethe og Bjørn Solheim. Olavsvei 56.

 1. Kan styret klargjøre dagens situasjon om forholdene rundt ISI banen. Om eiendelene er tinglyst. Hvilke verdivurdering av denne eiendelen vil bli tatt inn i regnskapet. Og hvilke inntektskilder kan denne eiendelen kan få for Ursvik Vel Næsje forklarer:    Per-Egil orienterte om Isi banen.
 2. Styret bes fremlegge et notat for generalforsamlingen som oppsummerer resultatet av arbeidet som er gjort ang. reguleringsbestemmelser  for Ursvik vel. Det bør lages et notat som distributeres til velmedlemmene.Næsje svarer.
 3. Hvilke initiativ har styret tatt overfor Stor Oslo lokaltrafikk for igjen å forsøke å få til en sommerrute i Bundefjorden. Båttrafikken skal som kjent ut på anbud og tidspunktet er kanskje nå for å få i gang en dialog. Næsje svarer:
 4. Det har tidligere vært tradisjon å arrangere Olsok fest. "Sommeren i bukta"Vil styret ta initativ til et slikt arrangement.  Næsje svarer:  Det blir budsjettert med kr. 10.000,- til festligheter f.a.m. 2007. Det kan tas 10.000,- til fest i år også.
 5. Styret bes informere om Velets engasjement i slamdeponisaken, samt gi en kort redgjøring om sakens omfang og status. Næsje svarer.

 

Forslag fra Lisbeth Wesmann, Ursvik vei 81.
Forslag om å sette ned velavgiften til kr. 100,- på grunnlag av god økonomi i vellet. Dette forslaget ble nedstemt. Men det le bestemt at det skulle settes av kr. 10.000,- hvert år til en sommerfest. Wesmann kom også med forslag om at det ble øremerket penger til nytt bryggehus. Dette ble nedstemt 17 mot og 2 for.
Forslag fra Kariin Rudberg Larsen.
Det er fremdeles ønske om å få rekkverk i nedre del av Brattbakken. Næsje svarer: Får være opp til det nye styret.