Generalforsamling Ursvik Veilag
19.06.2008

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer og referent

Knut Næsje valgt til ordstyrer Thor-Åge valgt til referent

  1. Valg av to personer fra årsmøtet til å signere protokollen

Ivar Hansen og Lisbeth wesmann

  1. Godkjennelse av innkallingen

Innkalling godkjent av generalforsamlingen

  1. Godkjennelse av referatet fra årsmøtet i 2007

Referatet godkjent av generalforsamlingen

  1. Styrets beretning for 2007

Beretning godkjent av generalforsamlingen

  1. Godkjennelse av regnskap for 2007 med revisjonsberetning

Godkjenner regnskapet

  1. Godkjennelse av grunnkontingenten for 2009 med kr 600,-

Godkjent med grunnkontingent på kr 600,-

  1. Innkomne forslag

Forslag fra Torill Negaard at der det er flere faste boenheter skal hvert hus regnes som  selvstendige enheter og betale hver sin avgift. Problemet ligger i hvem som bor på disse enhetene. (F.eks at barn av eier bor i anneks må betale egen avgift) Det anbefales å fokusere på helårsboliger. Styret er avhengig av å vurdere sakene etter skjønn i hvert tilfelle.
Vedtak. Det legges frem forslag til vedtektsendring for å få inn boenhetene.

  1. Godkjennelse av budsjett for 2009 og utvidet kontingent for de neste fire år

Budsjettet for 2009 godkjennes. Utvidet kontingent er også vedtatt.

  1. Valg av styre

På valg: Morten Bjørnson, Thor-Åge Bjørg Holmen, Åse Ulleberg. Åse og Bjørg bytter plass. Revisor Monica. Morgan Fjogstad stiller som varamedelm
Valget er godkjent

Generalforsamling opphevet kl: 19:31

Spørsmål om utbedring av vei og hvem som skal ta tak i saken når det bygges i Oksval vel.