Protokoll for Årsmøte
i
URSVIK VEL

Fredag 27. mai 2011 kl. 20:05
i
Menighetshuset ved Skoklefall Kapell

 

Antall oppmøtte med stemmerett 23 
Antall oppmøtte uten stemmerett  2
Antall fullmakter  4
Totalt antall stemmer 27

Saksliste:

 1. Godkjennelse av innkallingen.

Godkjent

 1. Godkjennelse av sakslisten

Godkjent

 1. Valg av ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Bjørn-Arild Solheim  Referent: Knut Næsje

 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Ivar Hansen og Torill Negaard

 1. Godkjennelse av protokollen  fra årsmøtet i 2010.

Godkjent.

 1. Styrets beretning for 2010.

Kommentar om at tegningen av ny innkjøring til Ursvik som Plangruppen la fram burde ha vært nevnt i innkallingen
Godkjent.

 1. Godkjennelse av regnskap for 2009 med revisjonsberetning.

Godkjent.

 1. Orientering om vann og avløp

Bjørn Arild Solheim orienterte om et møte med Reidun Isachsen 20. mai 2011.  

  • Kommunen vil innkalle til beboermøte på høsten for å fortelle om status
  • Områdeplaner/reguleringsplaner for Ursvik og Flaskebekk vil bli behandlet i Teknisk/plan og miljø komité (folkevalgte) i august 2011. Møtet er åpent for alle
  • Vei ut av Ursvik er en forutsetning for regulering
  • Regulering tar minst 1 år, prosjektering tar 12 år og 2 år med total byggetid deretter. Området vil bli sett under et, men vil kunne deles i flere entrepriser.
  • Sprengning av grøft for vann og avløp er på ca 160 – 180 cm dybde pluss avretting. Totalt ca 2m. Dette kan reduseres til 1 meter ved bruk av isolerte plastrør.  Horisontalboring er mulig for framføring til hus fra grøft.  Dimensjonene for VA-ledningen er 160 med mer
  • Det vil sannsynligvis legges sjøledning fra kommunal grunn i Ursvikbukten, og det må bygges pumpestasjon der. Stasjonen vi ha små ”sumper” og derved ikke lukt. Fremføres til Burestua i første omgang. På sikt krysse fjorden til Bekkelaget.
  • Veibredde vil være regulert 6 meter.  Det vil være 2,5 – 3,0 m asfaltstripe med 1,5 m skulder på hver side pluss grøft. Se Hellvikalleen og fram til Hellviktangen
  • Det vil bli lagt trekkrør for Tele/Fiber/Kabel TV i samme grøft som VA.
  • Alle eiendommer som har innlagt vann i dag vil bli pålagt å knytte seg til kommunal løsning.
  • Prisanslag på VA anlegg skal ligge på Nesodden kommunes hjemmesider.
  • Kommunen har lovet å informere videre om utviklingen i saken.

 

 1. Informasjon om båtbryggen

Morten Bjørnson fortalte at vi i fjor nesten hadde byggetillatelse, men så dukket det opp innsigelser fra kommunen hvor det ble hevdet at det var ålegress og biologisk mangfold der hvor vi skal bygge.  Vi hadde en marinebiolog til å se på området 18. mai i år. Hans rapport går i korthet ut på at området er dødt.  Vi vil derfor ta opp igjen saken med kommunen på dette grunnlag.

 1. Informasjon om velets hjemmeside.

Hjemmesiden  (http://ursvik.inngangen.com/)  vil bli brukt som informasjonskanal ut mot medlemmene i større grad.  Det vil ikke bli sendt ut brev, men e-post.  Det vil også bli lagt ut et område hvor det er mulig å ha en debatt.

 1. Innkomne forslag.

Det ble forespurt om velet kunne gjøre noe mht telemasten på Skoklefall som nå hadde veldig mange elementer hengende på seg. Det eneste velet kan gjøre i denne forbindelse, er å støtte et eventuelt utspill som medlemmene måtte ha, Det ble foreslått å ta kontakt med Steinerskolen, da de ville ha mer tyngde i denne saken

 1. Godkjennelse av revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011.

Revidert budsjett og Budsjett godkjent

 1. Valg.

Leder - Bjørn Solheim – På valg neste år.
Nestleder - Nina Swann – Valgt for 2 år.
Styremedlem - Ole Herman Sønsterud – På valg neste år.
Kasserer - Bjørg Holmen – På valg neste år.
Sekretær – Knut Næsje - Valgt for 2 år.
Varamedlem - Fredrik Tolfsby Valgt for 1 år
Varamedlem – Åse Ulleberg Valgt for 1 år

Festkomité :  Åse Ulleberg, Lisbeth  Wesmann og Toril Nergaard ble valgt

Revisor : Monica Telle fortsetter et år til.

Valgkomité :  Knut Næsje.

 1. Eventuelt.
 2. Bjørn Olsen har skiltet til Brattbakken hos seg. Styret ønsker skiltet tilbake slik at det på nytt kan settes opp.

Bjørn Arild Solheim informerte om forskrift om husholdningsavfall og hvordan bli kvitt utrangerte båter.  Opplysninger om dette ligger på kommunens hjemmesider.
Det vil bli foretatt en gjennomgang om hvem som har postkasser på hvilke stativ for en mulig omfordeling, da stativet ved Olavsvei/Granliveien nå er fullt. Dette postkassestativet vil bli flyttet over veien til platting for den gamle transformator stasjonen

Møtet avsluttet kl 21:25