Styrets beretning 2011

Styret har siden årsmøtet 27. mai 2011 bestått av
Morten Ove Bjørnson (leder): på valg
Fredrik Tolfsby (nestleder): et år igjen
Bjørg Holmen (kasserer/forretningsfører): på valg
Knut Næsje (sekretær): et år igjen
Ole Herman Sønsterud (styremedlem): på valg
Tom Lerdal (varamedlem): på valg
Nina Swann (varamedlem): på valg

Ole Herman Sønsterud gikk ut av styret ved årsskiftet pga flytting til utlandet.

Monica Telle har vært revisor og valgkomiteen har bestått av Knut Næsje og Bjørn Teige .

Ursvik veilag hadde 126 medlemmer pr 31.12.2011.

Styret har hatt 12 styremøter i løpet av perioden. Styret har vært representert på Nesodden Velforbunds representantskapsmøte.

Dalsbergstien

Det har blitt  fjernet en fjellnabb i Dalsbergstien 17 og svingen er utbedret. Sikten og trafikksikkerheten er som følge av dette blitt vesentlig forbedret. Halvparten av kostnadene ble refundert av Nesodden velforbund.

 

Forstøtningmur Dagsvei

er blitt satt opp en  forstøtningsmur ut mot Dags vei satt opp på eiendom 2/593. Styret mente at denne gikk for langt ut i veien, og sendte et brev til Nesodden kommune hvor dette ble påpekt.   

Kommunen var på stedet og så på muren, men foretok ikke noen målinger. De mener at målinger må foretas ved henvendelse til kommunen kartavdeling. 

Dersom en forstøtningsmur ikke er høyere enn 1 meter, evt en fylling/planering er maks 1,5 meter, og ligger minst 2 meter fra grense, er det ikke nødvendig å søke om å få den satt opp.  Som grense regnes i dette tilfellet midt av vei. 

Siden kommunen ikke drifter veien, er dette en privatrettslig sak..

Styret har tatt dette til etterretning, og henlegger saken.

Generelt vedlikehold

Christian Karlsson, eier av Karlsson Bygg, overtar vedlikeholdet av veiene etter Frank Garder.

Brev angående rydding av grøfter ble sendt ut sammen med referat fra årsmøtet. Det er for kostbart å sette bort dette arbeidet, og det er oppsitters ansvar å sørge for at grøftene er tilfredsstillende.

Alle penger på konto ble brukt opp i løpet av sommeren. Det ble allikevel vedtatt at hullene i veien skulle utbedres i løpet av høsten, og at kr 20.000,- skulle omdisponeres av de som skal brukes til forstøtningsmur i Olavsvei.

Medlemmer

De av våre medlemmer som har gått over til Olavsvei veilag, har fått refundert årsavgiften for 2011.

De av våre medlemmer som skal betale dobbelt etter de nye vedtektene er oppfordret til å melde fra om dette i et skriv sendt ut i forbindelse med referat fra Årsmøtet. Årsavgift for 2012 er sendt ut på bakgrunn av styrets vurdering om hvem som faller inn under regelen. Evt. klager vurderes på styremøter i etterkant.

Olavsvei/Trygves vei

Det var oversvømmelse i krysset Olavs vei/ Trygves vei i vinter pga  tette rør, og vannet rant inn på Olavsvei  110

Det ble foretatt kabelpåvisning. De gamle rørene som gikk inn mot Olavsvei 105 er fjernet og nye lagt ned. Disse er koblet sammen i stakeluken og ført parallelt med ”våre egne rør” under veien og ut i grøften ved nr 109.  Eier av Olavsvei 105 betalte halvparten av denne utgiften.

Grøftene og kummen er utbedret.

Nedre del Ursvikveien

Regnværet i slutten av august medførte at nederste del av Ursvik veien forsvant fordi bekken ”rant over”. Utbedringen  kostet ca kr. 30.000.-. Kostanden ble redusert takket være arbeidsinnsats fra Bjørn Teige. Et brev ble sendt til kommunen hvor det ble påpekt at bekken ligger i et LNF-område, og at det er kommunens ansvar at denne ikke forvolder skade på omkringliggende eiendommer.  Vi ba derfor om en kompensasjon for utgiftene. Dette ble avslått av Nesodden kommune

 

Støtte fra Nesodden velforbund til utbedring av Dalsbergstien
Det ble søkt om og innvilget kr 15 612,- i støtte fra Nesodden velforbund til utbedring av veien..

Refundering av betalt moms for 2010
Lotteristiftelsen ble søkt om refusjon av betalt moms i 2010 gjennom Nesodden velforbund. Alle som søkte fikk refundert 50,4% av det totale beløpet.  Kr 5.235,- ble refundert.