Protokoll for årsmøte i

URSVIK VEL

Fredag 25. mai 2012  Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

 

Antall oppmøtte med stemmerett   32
Antall oppmøtte uten stemmerett  4
Antall oppmøtte to stemmer  2
Antall fullmakter  1
Totalt antall stemmer    31

 

Saksliste:

 • Godkjennelse av innkallingen.

Godkjent

 • Godkjennelse av sakslisten.

Godkjent

 • Valg av ordstyrer og referent.

Ordstyrer  : Bjørn Arild Solheim.  Referent : Knut Næsje

 • Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Camilla Wiermyhr og Tom Næss ble valgt

 • Godkjennelse av protokollen fra Årsmøtet i 2011.

Godkjent

 • Styrets beretning for 2011.

Styrets beretning for 2011 ble lest opp og godkjent

 • Godkjennelse av regnskap for 2011 med revisors beretning.

Godkjent

 • Informasjon om vann og avløpssituasjonen/framtidsutsikter

Svaret fra Reidun Isachsen fra Nesodden kommune ble lest opp. Deretter ble forslaget til reguleringsbestemmelser diskutert. Det ble presisert at dette er et forslag, og at bestemmelsene ville bli spesielt behandlet på et senere møte.

Diskusjonen berørte bare i praksis bare setningen ” Tomt i strøk regulert til frittliggende eneboliger skal ved deling være min.1400 m2. ”

Disse punktene ble tatt fram

  • Størrelsen burde avgjøres demokratisk ved at det blir sendt ut et spørreskjema til medlemmene som de kan svare på. På den måten vil alle kunne si hva de mener.
  • Demokrati er OK, men da må man vite hva de totale konsekvensene vil bli. Ellers vil man ha lett for bare å se på sitt eget isolerte tilfelle.
  • Med den tomtestørrelse som er nevnt, vil Ursvik bli et eksklusivt område
  • Det bør beskrives hva konsekvensene vil bli for de forskjellige alternativer, avstand til naboen hus, utegrupper og lignende
  • Vi har sett at det ved at kommunen gir dispensasjon blir sterk fortetning i randsonene, og dette spiser seg innover i området.
  • Gruppen har kommet fram til de forskjellige nøkkeltall ved å se på flere bestemmelser som gjelder for Nesodden, og dels klippet og limt fra disse, dels vurdert hvordan det bør være på Ursvik sett utifra et et middeltall av de forskjellige bestemmelsene.
 • Informasjon om Båtbryggen.

Det ble ikke sagt noe utover det som står i årsberetningen

 • Informasjon om Velets hjemmeside

Det ble ikke sagt så mye om denne, men det oppfordres til å følge med på den, ikke minst fordi det er her referatene og innkallingen vil ligge.  Det oppfordres også til å følge med på og gi innspill på velets blogside om Ursviks framtid.

 • Innkomne forslag.

 

 • Godkjennelse av revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013.

Godkjent

 • Valg av styre.

Styretes sammensetning etter årsmøtet ble
Bjørn Arild Solheim  Leder, Valgt for 2 år På valg i 2014
Nina Swann Nestleder På valg i 2013
Åse Ulleberg. Styremedlem Valgt for 2 år På valg i 2014
Pål Hogne Djuve Styremedlem Valgt for 2 år På valg i 2014
Knut Næsje Sekretær På valg i 2013
Fredrik Tolfsby Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013
Morten Bjørnson Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013

Monica Telle vil være revisor og valgkomiteen vil være Knut Næsje og Bjørn Teige .

 

Knut Næsje vil fungere som kasserer/foretningsfører.