Protokoll for årsmøte i

URSVIK VEILAG

Fredag 25. mai 2012   Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

 

Antall oppmøtte med stemmerett   23
Antall oppmøtte uten stemmerett  4
Antall oppmøtte to stemmer  2
Antall fullmakter  2
Totalt antall stemmer    23

 

Saksliste:

 1. Godkjennelse av innkallingen.

Godkjent. Setningen ” Styret fremmer forslag til vedtektsendringer.” fjernes fra innkallingen, da det kan misforstås

 1. Godkjennelse av sakslisten.

Godkjent

 1. Valg av ordstyrer og referent.

Ordstyrer  : Bjørn Arild Solheim.  Referent : Knut Næsje

 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Camilla Wiermyhr og Tom Næss ble valgt

 1. Godkjennelse av protokollen fra Årsmøtet i 2011.

Godkjent

 1. Styrets beretning for 2011.

Styrets beretning ble lest opp. Det kom i den forbindelse en del kommentarer som gjelder årets arbeid. De tas med her.
Det står igjen en kant mot grøften etter at veiene er blitt høvlet. Det er ønske om at denne fjernes da vannet ikke renner bort og det blir store ødeleggelser på veien. Medlemmene ble da gjort oppmerksomme på at de kunne pålegges inntil fire timer dugnad hvet år, og ble oppfordret til å rydde grøftene der det skaper problem med vannansamling.  Det oppsto da en diskusjon om de kantene som ble dannet var en del av grøftene eller en del av veien.
Pukken er kommet fram etter skrapingen.  Dette er fordi det ikke er mer masse på veien. Tidligere ble det lagt på subbus etter skraping,  Det er ikke gjort nå.
Det er ikke gjort noe med Kåres vei mellom Knuts vei og Åsaveien.
Nederste del av Brattbakken er ikke kjørevei. Det er blitt lagt asfalt slik at den kan benyttes som gangvei.
Nederste del av Dags vei er dårlig.
Det er ønske om at det blir lagt ut subbus på forskjellige steder, slik at oppsitter kan legge dette på der hvor det er behov.  Dette vil bli gjort dersom man henvender seg til veilaget med et konkret ønske.

Nederste del av bakken i Ursvikveien ble vasket bort etter det store regnfallet. I den anledning har det væt forsøkt å søke kommunen om refusjon av kostandene. Det var de ikke villige til. Det bør derfor undersøkes om det er mulig å forsikre seg mot denne type ødeleggelser. Ursvik veilag har ellers ingen forsikringer

 1. Godkjennelse av regnskap for 2011 med revisjonsberetning.

Godkjent

 1. Vedtektsendringer paragraf 8

Godkjent

 1. Innkomne forslag.

Det er kommet inn forslag om differensiering av medlemsavgiften. Det vil til neste år bli tatt opp på årsmøtet en bred diskusjon rundt dette for å komme fram til en modell

 

 1. Medlemskontingent for 2012.

Det var kommet inn et forslag om å øke avgiften med kr 200,- for å  kompensere for tapte budsjetterte inntekter. Forslag fra salen om at det skulle økes til kr 400,- Dette ble godkjent med 2 mot 32 stemmer. Det vil derfor bli sendt ut en tilleggsgiro for 2012. på kr  400,- og avgiften for 2013 vil bli 1100,-. Til orientering er nå den ekstraordinære avgiften på kr 400,- som ha vært siden 2009 ferdig innbetalt.

 1. Godkjennelse av revidert budsjett for 2012 og budsjett 2013.

Det evt nye, reviderte budsjettet ble godkjent med de økte inntektene.

 1. Valg av styre.

Styrets sammensetning etter årsmøtet er :

Morten Bjørnson. Leder Valgt for to år. På valg igjen i 2014
Fredriks Tolfsby. Nestleder På valg i 2013
Åse Ulleberg. Styremedlem Valgt for to år. På valg igjen i 2014
Bjørn Arild Solheim Styremedlem Valgt for to år. På valg igjen i 2014
Knut Næsje  Sekretær På valg i 2013
Nina Swann Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013
Tom Lerdal Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013

 

Monica Telle vil være revisor og valgkomiteen vil være Knut Næsje og Bjørn Teige .

Knut Næsje vil fungere som kasserer/forretningsfører.