Styrets beretning for 2012.

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2012 har vært

Bjørn Arild Solheim  Leder, Valgt for 2 år På valg i 2014
Nina Swann Nestleder På valg i 2013
Åse Ulleberg. Styremedlem Valgt for 2 år På valg i 2014
Pål Hogne Djuve Styremedlem Valgt for 2 år På valg i 2014
Knut Næsje Sekretær På valg i 2013
Fredrik Tolfsby Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013
Morten Bjørnson Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013

Monica Telle har vært revisor og valgkomiteen har bestått av Knut Næsje og Bjørn Teige .

Knut Næsje har fungert som kasserer/foretningsfører.

Bjørn Arild Solheim trakk seg som leder på vårparten av helsemessige årsaker

Ursvik vel hadde 140 medlemmer pr 31.12.2012.

Styret har hatt 9 styremøter i løpet av perioden. Styret har vært representert på Nesodden Velforbunds representantskapsmøte.

Renovasjon/Follo ren
Follo ren har satt ut to dunker pr. husstand.

Oppdatering av matrikkelen mht grensene for Ursviks eiendom
Det offentlige kartverket er oppdatert mht østgrensen i sjøen for vår eiendom gnr 2 bnr 521. Rettelsen er også gjort i kartene i Folloportalen, slik at det nå skal være samsvar mellom disse.

Dagsvei/Kåresvei som gangvei
Det er ønskelig å opparbeide, dvs. sette i stand som gangvei på lik linje med Brattbakken, og samtidig ta vannet. Vi legger opp til en finansiering på fem år, og økning av avgiften på 300,-.  Det legges fram for generalforsamlingen om gangveiene skal ligge under veilaget administrativt. Økonomisk ligger under vellet. Hva det vil koste, er usikkert, men arbeidet i Brattbakken kostet ca 70.000,- og det var ca 35 meter.

Lengden i Dags vei er ca 60 meter.
Lengden i Kåres vei er ca 105 meter.
Lengden i Trygves vei er 70 meter. 

Vi har 140 medlemmer. En økning på 300,- gir oss 42.000,- i året.
Båtbryggen nye
Det har kommet et brev fra Fylkesmannen i Buskerud hvor Nesoddens kommunes tidligere vedtak om bygging av ny brygge ble opphevet. Det betyr at vi er rykket tilbake til start
Regnskap
Resultatet for 2012 viser et underskudd på kr 63.501,10.  Dette fordeler seg på 56,057,58 på båtbryggen (se nedenfor) og 7.443,52 på velet. Velets kostnader er grunnet arbeid i Brattbakken. 

Båtbrygga ( gamle )
Gangbroen fra steinmoloen og ut på flytebryggen lå i vannet. Det var fortsatt usikkert hva som ville skje mht bygging av ny molo, men det ble vedtatt at gangbroen må være på plass innen 1. april. I første omgang ble den gamle lagt tilbake

Ny gangbro ble bestilt og lagt på plass.

ISI banen
Nye statutter for ISI er vedtatt.

Det var snakk om å legge kunstgress på banen, men dette har ennå ikke skjedd.

Huset er utbedret og strøm er satt på

Det er søkt Brønnøysund om Org.nr. (Senere har det vist seg at søknaden om å bli registrert som forening ble avslått).

Brattbakken  Ristrappen -
Brattbakken er ferdig utført. Grov pukk er lagt over de støpte rennene som går utover kanten slik at vannet nå burde være tatt vare på. Ristrappen gjøres ferdig i 2013.

Olsok
Det kom ikke andre enn deler av styret med familie pga regnvær, men bålet ble tent og brent ned..
Det er kjøpt inn JBL ONBEAT EXTREME med inntak for analog, (høretelefoner ut/inn) og iPod/iPhone og fire kulegriller (3 stk Weber og en hos Biltema).  Det ble også kjøpt inn premier. Det vil si at vi har alt vi trenge til neste år.

Generelt
Det er kommet en forespørsel fra Nesodden velforbund om å kontrollere den oversikten de har over hvilke veier som tilhører Ursvik. Dette er gjort, og svar sendt til NVF.

 

Kommunens reguleringsplan
Kommunen har til dels tatt til følge de innvendinger som kom i forbindelse med høringen, men har utsatt det endelige vedtaket

For oss betyr det at moloen ut til flyteanlegget fra steinbryggen vil bli småbåthavn. Det negative er en nye bestemmelsen som lyder slik:

For eksisterende småbåthavn langs moloene og flytebryggen i Ursvikbukta tillates det ingen oppgradering, utvidelse eller mudring, eller andre tiltak som vil forringe naturtypen
bløtbunnsområder i strandsonen.

Alle disse negative konsekvensene blir imøtegått i svarbrevet til høringen.

Vårt brev av 19.01.2012 har gått inn i den normale saksgangen, og saken er ikke avgjort ennå.

Postkassestativ
Postkassestativet som sto i krysset Dags vei/Olavs vei er flyttet av Posten til den gamle transformatorstasjonen i krysset Olavs vei/Granliveien.  Posten tok ansvar for kabelpåvisning og flytting.

Vann og avløp--Regulering
Kommunen er blitt forespurt om hvordan det går med vann og avløp. Vi fikk følgende svar ”Det jobbes med ny planendring. Når denne er ferdig, vil det sees på prioriteringen”

Ursvikbuktens båtforening (UBF)

Morten Bjørnson er utpekt som vår representant.

Under/overgangene til flyteanlegget skal repareres. Hvis den skal bli høyere, må vi betale for det.

Nybrygga til Hellvikskog
Det ble sendt et brev til Hellvikskog/Nybrygga om at vi skal ha båtplassene. Det måles opp fra badehuset for å finne grenselinjen. Avstanden kan finnes ved å måle på kartet fra dommen, eller se på Kartportalen. (Ca 22 m fra nordøstre hjørne på badehuset og rett linje til østre kant av Nybrygga)

Vi fikk til svar at de har nedsatt en arbeidsgruppe som på vegne av Hellvikskog Vel og
Nybrygga vil gå i ny dialog med Ursvik Vel om en omforent fordeling av båtplasser i Ursvikbukten.

Siden har det ikke skjedd noe, da det ikke er kommet noe konkret utspill fra Hellvikskog.

Refundering av betalt moms for 2011
Lotteristiftelsen ble søkt om refusjon av betalt moms i 2011 gjennom Nesodden velforbund. Alle som søkte fikk refundert 48% av det totale beløpet.  Kr 9 888,- ble refundert.