Protokoll for årsmøte i
URSVIK VEL

Fredag 24. mai 2013  Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

 

Antall oppmøtte med stemmerett   20
Antall oppmøtte uten stemmerett  1
Antall fullmakter  1
Totalt antall stemmer    21

 

Saksliste:

 1. Godkjennelse av innkallingen.

Godkjent

 1. Godkjennelse av sakslisten.

Godkjent

 1. Valg av ordstyrer og referent.

Som ordstyrer ble Pål Djuve valgt og som referent Knut Næsje

 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Pål Brekke og Torill Negaard ble valt til å underskrive protokollen

 1. Godkjennelse av protokollen fra Årsmøtet i 2012.

Godkjent

 1. Styrets beretning for 2012.

Godkjent

 1. Godkjennelse av regnskap for 2012 med revisors beretning.

Godkjent

 1. Informasjon om vann og avløpssituasjonen/framtidsutsikter

Det har ikke skjedd noe konkret  i denne saken siden forrige møte. Det oppfordres derfor til at beboerne engasjerer seg mer, og snakker med ordføreren. Hun har faste samtaletimer på Tangenten. Opplysninger om tidspunkter finnes på Nesodden kommunes hjemmesider.

 1. Informasjon om Båtbryggen.

Som følge av kommunens reguleringsplan og  Settefylkesmannen i Buskeruds kritikk av Nesodden kommunes saksbehandling hvor alle kommunale vedtak ble kjent ugyldig samt hans anbefaling om å starte prosessen på nytt, har man besluttet å ikke starte denne prosessen på nåværende stadium.

 1. Informasjon om Velets hjemmeside

Det ble ikke sagt noe spesielt om hjemmesiden.

 1. Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag

 1. Godkjennelse av revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014.

Regnskapet for 2012 ble godkjent.
Revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014 ble godkjent
Medlemskontingenten er derfor satt opp med kr 300,- fra kr 150,-til 450,- f.o.m. 2014, og  inntil gangveiene er på ønsket nivå og finansieringen er fullført.

Det ble vedtatt å oppgradere veiene i denne rekkefølgen
Kåres vei (12 stemmer)
Trygves vei (4 stemmer)
Dags vei (0 stemmer)

 1. Valg av styre.

Da det ikke var klare kandidater til alle verv, ble det vedtatt at medlemmene av styret ble valgt, og at styret skulle etablere seg på førstemøte.

Resultatet ble
Navn                       funksjon                 På valg i
Grethe Solheim       Leder                        2015
Åse Ulleberg           Nestleder                   2014
Nina Swann            Styremedlem              2015
Pål Djuve                Styremedlem             2014
Knut Næsje             Sekretær                   2015
Morten Bjørnson     Varamedlem              2014
Carina Syversen     Varamedlem              2014
Fredrik Tolfsby       Varamedlem              2014

Monica Telle vil være revisor og valgkomiteen vil være Knut Næsje og Bjørn Teige .

Knut Næsje vil fungere som kasserer/forretningsfører.

Pål Brekke

Torill Negaard

 

Pål Brekke

 

Torill Negaard