Styrets sammensetning etter årsmøtet 2020 har vært:

Hva Hvem
Leder Magnus Linné Fjogstad
Nestleder Alexander Meltzer
Styremedlem Ingrid Glad Fredriksen
Styremedlem Terje Haug
Styremedlem Gudrun R. Skjælaaen
Varamedlem
Kasserer Knut Næsje
Valgkomite
Revisor Øystein Skjælaaen


Bryggekomitéen
Pål Hogne Djuve, Knut Næsje
Reguleringsgruppa
Pål Djuve, Catrine Sønsterud, Knut Næsje, Bjørn E. Høgevold
Styret ISI-Banen
Magnus Linné Fjogstad (Styremedlem), Per-Egil Gaarder (vara)
Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i perioden i tillegg til e-postkorrespondanse i saker hvor det ikke er behov for å møtes. Ettersom styret i Ursvik vel per i dag er det samme som i Ursvik veilag samenfaller alle møtene i vel og veilag.

Styrets arbeid
Styret i Ursvik vel har i ikke hatt store prosjekter i 2020 så driftkostnadene for velet er lave for 2020. Den planlagte 100-års feiringen av Ursvik vel måtte utgå på grunn av hensyn til smittesituasjonen.

Styret har i perioden jobbet med saker vedtatt på årsmøtet 2020 i tillegg til løpende drift av vellet. Arbeidsoppgavene har hovedsakelig bestått i å svare på henvendelser, holde kontakt med undergrupper, følge med på saker som berører vellets interesser og stått for sosiale aktviteter.

Aktiviteten har vært lav men der er innhentet priser på nye vei-speil i Dalsbergstien og på belysning på stien mellom Steinerskolen og Trygves vei. Da pristilbud på solcelledrevet belysning lå på over 40 000 kr per enhet har styret måttet revurdere tenkt løsning.


ISI-banen
Aktiviteten på ISI-banen har i 2020 vært begrenset grunnet Covid 19. Det ble ikke avholdt ISI-leker i 2020 og det var begrenset med utleie i forbindelse med bursdager o.l. Styret for ISI-banen håper på økt aktivitet fremover. På grunn av økte kommunale utgifter for drifting av ISI-banen har styret informert deleierne om at eierne ( Oksval vel, Ursvik vel, Hellvikskog vel og Hellvik vel) må øke driftstøtten til 8000 kr pr. år for hvert vel. Styret håper på økt aktivitet med økte inntekter fremover.
Båtbrygga
Bryggekomiteen har i 2020 og våren 2021 jobbet med avklaringer vedrørende utskifting av elementer tilknyttet flytebrygga. Dette har både dreid seg om finne en ny leverandør, samt oppnå de nødvendige tillatelser fra kommunen. I en ny forhåndskonferanse med kommunens saksbehandler i desember 2020, ble det oppnådd enighet om følgende framgangsmåte. Planene om en justering av flytebrygga innover i bukta skrinlegges både på grunn av høye søknadskostnader for unntak og da kommunen sannsynligvis uansett vil avslå dette.

I stedet la komiteen fram et forslag om en lik plassering som tidligere, kun med endring å flytte broen.

Som dokumentasjon oversendte komiteen på nyåret kommunen ytterligere skriftlig informasjon, tegninger for ny flytebrygge med bro samt billeddokumentasjon over hvordan bryggesituasjonen var før tidligere bro ble revet. Med bakgrunn i dette behandlet kommunen saken.

Grunnet stor saksmengde for den ene saksbehandleren i Byggesaksavdelingen, fikk komiteen ikke svar på vår søknad før i juni 2021. Svaret var imidlertid positivt. Ny bro kan monteres, flytebryggene kan skiftes ut og legges over til Ursvik vels eiendom på østsida av bukta (Hellviksskogs side).

Etter at forrige leverandør gikk konkurs, undersøkte komiteen mulighetene for ny ansvarlig leverandør. Etter vurderinger ble Deltabryggen valgt. På forespørsel leverte disse detaljerte tegninger med detaljert informasjon. Økonomisk anbud ble levert etter kommunens ja til planene.

Ny flytebrygge vil gi 15 nye plasser på innsida. Totalt antall plasser inkludert plassene på murbrygga blir 24.

Kostnad for ny flytebrygge, utliggere pluss bro er estimert til ca 850 000 til 900 000 kr.

Komiteen arbeider nå med planer vedrørende finansiering. Reetablering av kontakt med buktas østside vil både bety at Ursvik vel kan håndheve sin eiendomsrett der, samt at de av Ursvik vels medlemmer som har båt i Ursvikbuktens båtforening kan bruke flytebrygga som gangvei til båtforeningens anlegg.


Annet
I samarbeid med Ursvik vel arrangerte båtbrygga dugnad på området i bukta, samt på brygga. Det ble ryddet både til lands og i sjøen, båtplassnumrene ble malt opp og flytebryggene oljet. Dugnaden var meget vellykket med mange frammøtte. Oppgraderingen om området og badeplassen på nordsida var for øvrig i tråd med hva vi lovet kommunen å gjøre i søknaden, noe kommunen også la vekt på i sitt svar til oss.>

Reguleringsgruppen
Da det ikke har kommet noen ny informasjon fra kommunen vedrørende planlagte områdeplan for VA-anlegg for Oksval/ Ursvik har det vært lite aktivitet i Reguleringsgruppa. Siste nytt i saken fra Nesodden kommune (august 2021) er at arbeidet vil stare opp etter at planen for Flaskebekk er vedtatt. Kommunen håper at denne planen kan vedtas i år.

Økonomi
Resultatet for 2020 ble et overskudd på 9 502 kr. Egenkapitalen ved overgangen til 2021 var på 289 243 kr hvorav 56 962 kr tilhører Båtbrygga. Vellets økonomi anses å være god. Da det ikke er planlagt noen større prosjekter for 2022 anbefaler styret at medlemskontingent for 2022 holdes på samme nivå som for 2021. Det vil si 225,-.
Medlemmer
I dag er det 127 registrerte medlemmer i Ursvik vel.

Styret i Ursvik vel