Sak 8.1 Ny flytebrygge i Ursvikbukta
(Saksfremmer: Bryggekomiteen ved Knut Næsje/Pål H. Djuve)
Saksdokumentet er først og fremst en orientering til årsmøtet. Denne for Ursvik vel/Båtbrygga viktige saken har pågått i årevis og krever mer tid enn de få minuttene som er til rådighet på dette årsmøtet.
Saken krever imidlertid snarlig handling. Det foreslås derfor å behandle denne på ekstraordinært årsmøte senere i høst.

Bakgrunn
Hellvikskog vel har gjennom årene både solgt og brukt 8 - 9 båtplasser, samt relativt nylig ankret opp en badstue på Ursvik vels eiendom. Ursvik vel/Bryggekomiteen har i flere år arbeidet med kommunen for å kunne fornye flytebryggene og igjen oppnå kontakt med vår eiendom på østsida av bukta. En kontakt som ble brutt da Hellvikskog vel/Båtforeningen rev brua som bandt Ursvik og Hellvikskog vel sammen.

Dersom Ursvik vel/Båtbrygga fornyes og knyttes til Hellvikskogs anlegg på østsida, vil vi i kraft av vår eiendomsrett kunne disponere både båtplassene og plassen badstuen ligger på. Nesodden kommune har nå – etter mange års arbeid fra vår side – gitt sin tillatelse til at vi kan legge ut nye flytebrygger og knytte disse sammen med østsida av vår eiendom.

Hvis Ursvik vel skal opprettholde og ta tilbake bestemmelsesretten over området Hellvikskog har annektert, er riktig tidspunkt nå, da flyteelementene på Ursvik vels båtbrygge uansett må byttes. Det må også gjøres før en rett til hevd fra Hellvikskogs side kan slå inn.

Hvis vi ikke handler nå, er vår konklusjon at Ursvik vels eiendomsrett til annekterte områder på Hellvikskogsida i realiteten avskrives som tapt!

Bryggekomiteen arbeider med finansieringsmuligheter for nytt flytebryggeanlegg. Vi ønsker å knytte anlegget til Hellvikskog, noe som vil utløse flere båtplasser. Som eier av båtbrygga og områder på Hellvikskogsida bør Ursvik vel delta i arbeidet.

Vi ber derfor Ursvik vel klarlegge velets holdning til å forbinde ny flytebrygge med Hellvikskog vel/Båtforeningen og gjennom det hevde og utøve velets eiendomsrett til området.

Sak om ny båtbrygge/Ursvik vels eiendomsrett til/bruk av eget område, har pågått i mange år. Hellvikskog vel anerkjenner i teorien Ursviks eiendomsrett. I praksis oppfører de seg som eiere av området.

Hvorfor et ekstraordinært årsmøte
En så viktig sak både for Ursvik vel og Båtbrygga, krever tilstrekkelig møtetid og gode forberedelser. Saken bør også følges opp så snart som råd. Vi foreslår derfor et ekstraordinært årsmøte.

Til dette kan det legges fram mulige finansieringsmodeller. Disse vil involvere båteierne på brygga, velet, eventuelle mulige tilskudd, lån etc.

Et ledd i dette arbeidet er også å sjekke hva andre har gjort ved oppgradering.

Godt forhold til Hellvikskog vel/Båtforeningen viktig
Ursvik vel har alltid tilstrebet et godt forhold til/samarbeid med både Hellvikskog vel og Båtforeningen. En tilknytning til vårt område på østsida, som løses på en positiv måte, kan i tillegg til flere båtplasser også medføre tilgang til badeplasser for våre medlemmer på Båtforeningens anlegg. Noen av Ursvik vels medlemmer har også båtplass på Båtforeningens anlegg. En gammel avtale sier at disse skal kunne gå til anlegget over Urviks vels brygge. Det er altså mange grunner til å løse denne saken på en god måte.

En løsning for de av Hellvikskog vels medlemmer som har båter på Ursvik vels område (og som har kjøpt disse av Hellvikskog vel), må derfor finnes.

Før ny flytebrygge legges ut må også andre spørsmål avklares. Skal plassene leies ut eller selges? Skal velet stå for framleie – f.eks gjennom båtbryggekomiten som i dag?

Hvor mange båtplasser vi kan tilby og hva prisleiet vil bli? Kan vi legge båter på nordsiden av anlegget. Det vil i så fall lette finansieringen.

Hellvikskog har nylig, etter sigende, brukt ca 400 000 kr. i reparasjon/fornying av støttepåle til brygge. Påla ligger på Ursvik vels område. Hvordan vil det påvirke vårt ønske om å ta i bruk båtplasser på vestsiden av Nybrygga (Hellvikskogs brygge) hvis arbeidet delvis er betalt av de som har båtplass der? Ble dette gjort for å sikre tilgang til flytebryggeanlegget til Båtforeningen, eller for å fundamentere båtplassene der bedre? Mest trolig kanskje pga begge deler.

Annet
Styret i Ursvik vel og båtbrygga har felles interesser i å vedlikeholde og utbedre velets flotte eiendom i Ursvikbukta. En årlig fellesdugnad er nå innført. Dette både for å øke interessen for og bruken av området - som også inneholder en liten badestrand.

Mange har også kajakk liggende her. Et kajakkstativ kan derfor være en god ide.

Forslag til vedtak:
Ursvik vel ønsker å knytte seg opp mot Båtforeningens flyteanlegg.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte om ny flytebrygge i Ursvikbukta/etablering av kontakt med Ursvik vels eiendom senere i høst.
Styret finner dato og samarbeider med Bryggekomiteen om saken.Sak 8.2 ISI-banen økt innbetaling fra Ursvik vel
På grunn av økte kommunale utgifter har styret for ISI-banen anmodet eierne om at drifttilskudd økes til 8000.- for 2021. Regnskap med revisjonsberetning for ISI-banen 2020 er vedlagt sakspapirene.

Forslag til vedtak:
Ursvik vel øker innbetaling for drift av ISI-banen til 8000.- årlig fra og med 2021.Sak 8.3 Røde kors hytta
Det er kommet inn en bekymringsmelding vedrørende Rode kors hytta. Innsender skriver følgende:

Og Røde kors hytta har vært fraflyttet lenge og står dessverre bare å forfaller. Vi har observert uvedkommende der flere ganger, nå har det også vært innbrudd der. Hva vil kommunen gjøre med hytta? Er det noe vi i vellet kan gjøre? Saken luftes på årsmøtet.