En utdypning av spørsmålene til beboerne

Generelt

Aller først, hvilket område er vi snakker om i denne omgang. La det med en gang være sagt at det som er LNF er båndlagt på en slik måte at vi ikke kan gjøre noe med det. Derfor har vi konsentrert oss om det området hvor vi kan ha en reell innflytelse.

Kommunen har sagt at de vil se på Ursvik og Oksval under ett, derfor har også vi gjort det til en viss grad.  Det vil si at vi har tatt for oss det området som grovt er avgrenset av LNF i øst og Knutsvei i vest. På illustrasjonen under er det området som er avgrenset med en blå linje.

 

Innenfor dette området er det grovt sett 150 eiendommer, og det er ca 335 mål stort. Dvs at tomtestørrelsen er gjennomsnittlig i underkant av  2,2 mål.  En grovtelling, som ikke er nøyaktig, viser at det er registrert ca 55 helårsboliger, og ca 65 fritidsboliger og ca 15 ubebodde eiendommer. En vanlig utnyttelsesgrad for helårsboligene er ca 5 %,s

 

Spørsmål

Hvordan ønsker vi at Ursvik skal se ut om 15 - 20 år.

    Akkurat som i dag

    Som i dag, men med sommerboliger endret til helårsboliger.

    Liten fortetning av området

    Stor fortetning av området.

 

Når vi går rundt på Ursvik i dag, er det ikke så mange hus å se. Dette kommer av at tomtene er relativt store, ca 2 mål, og at husene ikke er så dominerende. Dette, sammen med at det er mange trær på Ursvik, gjør sitt til at vi føler at vi kan gå rundt i relativt uberørt natur, og ikke i et boligområde.

Med fortetning i denne sammenheng menes økning av antall boenheter, og derved antall mennesker. Ursvik vel har i dag 140 medlemmer, hvorav ca 30  bor utenfor det området vi snakker om. En liten fortetning vil si 5-10 %.  En stor fortetning vil være på ca 50%.

Hvor stort areal av tomten skal kunne bebygges

 

En vanlig utnyttelsesgrad på Ursvik i dag for helårsboliger er ca 5 %. Sommer boligene har en mindre utnyttelsesgrad. I tillegg er et en del tomter som er ubebodd. Bildet under viser hvordan Ursvik/Oksval ser ut fra luften.

Fortetning Ursvik

 

Til sammenlikning har vi tatt med et bilde i samme målestokk, som viser Solåsen, hvor utnyttelsesgranden ligger fra 15 % og oppover.

 

Fortetning Hellvik

Det pussige er at det ikke er så veldige mange flere hus i Solåsen (ca 200) enn det er på Ursvik/Oksval (ca 150) på de to bildene.  Forskjellen ligger hovedsakelig i utnyttelsesgraden og behandling av terrenget. Det er altså ikke mer enn 33 % økning.

Hvordan bebyggelse foretrekker du at vi skal ha på Ursvik

 

I dag er det fritidsboliger og eneboliger. Det vi spør om, er hvilke andre typer boliger som kan være aktuelle, representert ved en av dem. Det vil si at dersom du foretrekker rekkehus, så mener du også at enebolig og tomannsboliger er å foretrekke, men ikke blokker.

 

Hvilke terrengforandringer vil vi akseptere.

 

Det er veldig vanlig i dag å fjerne alt som stikker opp og tette alle dumper, og å felle alle trær.  Et eksempel på hvordan det kan se ut viser illustrasjonen under.

 

Ursvik i tilsvarende målestokk ser litt anderledes ut.

Hva ønsker vi at minste tomtestørrelsen skal være ved en eventuell deling av eksisterende tomter

 

I det området vi snakker om her, er det 153 eiendommer fordelt ut på 336 mål. Dvs en gjennomsnittsstørrelse på i underkant av 2,2 mål. Selvfølgelig er det variasjoner, og tabellen under viser hvor mange eiendommer det er som vil bli berørt dersom de tomtestørrelser nevnt ovenfor skulle bli brukt.

 

800 m2

1000 m2

1200 m2

1400 m2

Hvor mange tomter vil det bli hvis alle skulle bli delt

331

258

214

178

I prosent av dagens antall

216 %

168 %

140 %

116 %

 

 

 

 

 

Dersom vi ser på området uavhengig av tomtegrenser

418

334

279

239

I prosent av dagens antall

273 %

218 %

182 %

156 %

 

Hvordan en tomt kan deles, vises på illustrasjonen under. Opprinnelig på ca 3100 m2. Delt opp i fire.

 

Hvor stor skal gesimshøyden være.

Vanlig innvendig takhøyde i Norge er 240 cm. Med bjelkelag vil det være 260 cm pr etasje med full høyde.

Under er et en illustrasjon som viser hva som menes med gesims og mønehøyde

Hva mener du mønehøyden skal være

8,5 m
9,0 m
9,5 m
10,0