Hvordan ønsker vi å ha det på Ursvik etter at reguleringsplanen er trådt i kraft?Regulering Ursvik

Kommuneplanen 2018 - 2042

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i kommunestyret 27. mars 2019.

Dette innebærer bl.a. en utvikling av lavt utnyttede tidligere hytteområder øst for Fv 156 og vest for Åsaveien.

Det skal organiseres som en åpen, variert kvartalsstruktur med vekslende romlig karakter langs Knuts vei. Prioritert gang-/ sykkelforbindelse som «shared space» med torg og møtesteder, som gir en mer attraktiv, trygg og opplevelsesrik forbindelse nordover mot Oksval og fergeleiet.

Utvikling av området bør sees i sammenheng med Områdeplan for Oksval – Ursvik.

Det er plass til omtrent 800 nye boenheter med gjennomsnitt 80 m2 boareale. Da er det plass til ca 2000 personer dersom det er 2,5 personer pr. boenhet. Det vektlegges variasjon i gesimshøyde med 2 -4 etasjer

Illustrasjonen og teksten over er hentet fra «På vei mot ATP» som ligger på Akershus fylkeskommunes sider.

Dokumentet kan lastes ned herfra

Regulering Ursvik

I løpet av kort tid

vil Nesodden kommune sende ut varsel om igangsetting av arbeidet med en områdeplan for Ursvik og deler av Oksval.

Siden alt vest for Åsaveien inngår i kommuneplanen, og et område langs sjøen er avsatt til LNF, er det ikke så mye igjen

Vi kan lene seg tilbake og vente på at utbyggere kaster seg over området

Eller vi kan påvirke utviklingen ved å være aktive

En av måtene vi kan gjøre et på, er å vedta et sett med bygningsbestemmelser som gjelder for området. Og som vi vil skal legges ved områdeplanen. Det vil få større tyngde hvis dette blir vedtatt på en generalforsamling

Det området som blir berørt, er det som er innenfor det blå feltet på kartutsnittet under. Her foreligger det ingen planer ennå.


Kartet over kan lastes ned, evt sees på skjermen

ved å trykke her Kartet er en pdf-fil og åpner seg i et nytt vindu. Det er relativt stort, så det kan ta litt tid å laste det opp. Det er mulig å forstørre, slik at alle detaljer kommer fram. Her vil du tydelig se hvor grensen for kommuneplanen går (rød), hvor LNF-området er (grønn), og hvor kan vi bestemme noe selv (blå) .

Det er flere områdeplaner som har vært til høring

eller som har blitt vedtatt. Alle har med seg reguleringesbestemmelser. De som er interessert, kan se på bestemmelser for

Det er ganske tydelig at bestemmelsene kan være meget detaljerte

Tidligere har vi

i 2009, i forbindelse med kommunens opplysningsmøte holdt vi medlemmene orientert om hva som skjedde Høringen

i 2009, da vedtaket ble fattet om hva som skulle skje, informerte vi om dette Vedtaket

i 2011, på årsmøtet orienterte vi om situasjonen. Årsmøte 2011

i 2012, gjorde vi et forsøk på å lage et utkast til reguleringsbestemmelser for Ursvik. Reguleringsbestemmelser

i 2012, da forslaget til reguleringsbestemmelser ble lagt fram på årsmøtet, opplevde vi dessverre at diskusjonen i praksis bare berørte setningen ”Tomt i strøk regulert til frittliggende eneboliger skal ved deling være min.1400 m2. ” Årsmøte 2012

i 2014, forklarte vi hva en områdeplan er, basert på en samtale med kommunens representanter. Denne ligger på vår hjemmeside. Områdeplan

i 2015, Styret laget en spørreundersøkelse for å finne ut hva Ursviks beboere egentlig mener om Ursviks framtid. En utdypning av spørsmålene ble laget. Utdypning spørreundersøkelsen

Det var 79 stykker som svarte , og resultatet kan sees på velets nettside Resultat spørreundersøkelsen

i 2018, Kommuneplanen 2018 - 2042 ble lagt ut til høring. Ursvik vel svarte på denne, uten at det fikk noen konsekvenser.

Her er Ursviks behandling av saken

Bakgrunn

Det har helt siden kommunens hadde et infomøte i 2009 vært snakk om vann og avløp på Ursvik. Siden den gang har kommunen vært taus, helt til de la fra kommuneplanen 2018 - 20142.

I denne planen er området vest for Åsaveien sonet til boliger med 80% utnyttelse. Det vil si at det plass til 2000 personer.

Fra før er store deler av Ursvik mot sjøen sonet til LNF område. Dvs at her er det ikke er lov til å gjøre noe som helst.

Da gjenstår østsiden av Åsaveien, Olavs vei og et smalt belte mellom Olavs vei og LNF området.

Her har Ursviks beboere fortsatt muligheten til å påvirke framtiden.

Vi vet at kommunen før eller senere vil sette i gang arbeidet med en områdeplan for Oksval/Ursvik. En del av områdeplanen er bygningsbestemmelsene. Disse sier noe om hvordan skal se ut.

Reguleringsgruppen som ble nedsatt av styret i 2009, har siden den gang arbeidet kontinuerlig med å se på Ursvik framtid. Medlemmene i gruppene har variert, likeledes arbeidsoppgavene. I det siste har den vært opptatt med innspill til kommuneplanen, samt å bearbeide det forslaget til reguleringsbestemmelser som ble fremlagt i 2012. Forslaget kan lastes ned herfra

Forslaget er generelt, og inneholder et minimum av bestemmelser som skal sørge for at området får beholde den karakter det har i dag.

Gruppen vil derfor at årsmøtet 2019

1. vedtar dette forslaget som basis for hvordan vi vil at Ursvik skal se ut i framtiden.

Det er imidlertid langt mer som kan legges inn i reguleringsbestemmelser enn det som står her.

Vi vil derfor at det på årsmøtet 2019 skal tas opp til vedtak at

2. Det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i august hvor bestemmelsene kan diskuteres mer i detalj, og vi kan vedta ting som utnyttelse, tomtestørrelse, mønehøyde

Resultatet fra dette møte oversendes Nesodden kommune som vårt ønske om hvordan vi vil at Ursvik skal se ut i framtiden

Basert på det gamle forslaget til reguleringsbestemmelser

og spørreundersøkelsen er det laget et nytt sett med bestemmeler som vi kan enes om.

Formål


Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene er å bevare Ursviks arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømessige verdier. Det skal legges vekt på å opprettholde Ursvik som ett godt bomiljø med gode kvaliteter ved å sikre at området opprettholder sin karakter basert på eksisterende samspill mellom topografi, vegetasjon og bebyggelse. Dagens kvaliteter og bruk som rekreasjonsområde for omkringliggende arealer, søkes ivaretatt for fremtiden
I tråd med hensynet til bevaringsformålet skal dagens nett av private stier opprettholdes med nåværende standard
Bestemmelsene er tilpasset en spørreundersøkelse blant Ursviks beboere avholdt i 2014. Den viste klart at det var stort flertall for
  • • Liten eller ingen fortetning
  • • Foretrukket bebyggelse er enebolig
  • • Terreng forandringer bare rundt husene, minimal felling av trær og ikke utjevning av tomten.

Omfang


Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet.
Planområdet er regulert til følgende formål:
  • - boligområder
  • - trafikkområder
  • - LNFområder

Definisjoner


Utbygging av tomtene reguleres av TILLATT BEBYGD AREAL, angitt i % av tomtens areal supplert med høydeangivelse av bygget.
Bebygd areal (BYA) er det areal bygningen opptar av terrenget, definert i NS 3940.
Åpen terrasse/balkong/veranda medtas ikke i BYA.
Tomt/eiendom er definert som det areal som omfattes av det gnr/bnr det søkes om bebyggelse av/endringer på.
Gesimshøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Boligområder

Bruk av området


I området skal det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. Området er ikke regulert til forretningsformål

Utnyttelsesgrad


Garasjer/uthus inntil 36 m2 inngår ikke i tillatt bebygd areal, ev. overskytende areal regnes med.
Det tillates bare et boligbygg pr eiendom. Unntatt fra dette er eiendommer hvor to boenheter allerede er godkjent.

Boligen

Tomten


Ved bygging i skrånende terreng skal bygning tilpasses terrenget.
Kunstige fyllinger skal unngås.
Der terrenget er meget sterkt skrånende, skal bygningen terrasseres/avtrappes for tilpasning til terrenget.

Garasjer/uthus.


Garasjer, boder og uthus kan oppføres som tilbygg til bolighuset eller som frittliggende bygg.
Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om den ikke skal oppføres samtidig med dette.
Det skal være minst 1 garasje og 1 biloppstillingsplass pr. bolighus på egen tomt.
Biloppstillingsplassene skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis for bolighuset.

Fritidsboliger


Konvertering av fritidsboliger skal skje i samsvar med Nesodden kommunes forskrifter.

Trafikkområder

Sikt


Eiere av private avkjørsler har en generell plikt til å innrette sin eiendom på en måte som ikke skaper unødig fare for andre.
Siktkravene i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter. Innenfor sikttrekanten skal eventuelle sikthinder ikke være høyere enn 0,5 meter over veibanenivået, med unntak av enkeltelement som trær, stolper o.l. med en diameter mindre enn 15 cm.

Veiskjæringer


Veiskjæringer høyere enn 1,7, m skal sikres med gjerde.
Veiskjæringer og fyllinger kan legges utenfor regulert veibredde, når dette er nødvendig av tekniske grunner.

Velveier


Traseene for vann og avløp skal stort sett legges i veiene.
Veier som ikke berøres skal, så langt det er mulig, opparbeides til kommunal standard.

Nyanlegg


Nyanlegg og forbedringer av veinett, innbefattet møteplasser som anvist, stier, gangveier og avkjøringer, skal være i tråd med tradisjon og områdets karakter

LNF-områder


Eksisterende bebyggelse i strandsonen er regulert til Bevaringsområde for eneboliger og fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, friluftsområde, friområde og privat småbåthavn. I dette området kan det ikke bygges nye boenheter. Eksisterende bebyggelse og anlegg skal bevares og vedlikeholdes; kun mindre endringer tillates innen en utnyttelsesgrad som ikke skal overstige 7 % BYA, Konvertering av fritidsboliger skal skje i samsvar med Nesodden kommunes forskrifter.

Generelt

Det generelle utseende av området


Nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og miljø og skal plasseres med varsomhet i forhold til omgivelsene.
Opparbeidelse av tomter skal ta hensyn til den eksisterende natur og tilpasse seg denne.
En eventuell situasjonsplan skal vise plassering av bygg og tilpasningen til nabobygg, større trær og hageanlegg,
Eksisterende hageanlegg, stier og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad for å opprettholde områdets karakter og det biologiske mangfoldet.
Silhuett og randvirkningen av vegetasjon skal bevares og vedlikeholdes som verdifulle deler av landskapsbildet, og som vernesoner for fugle- og dyrelivet.
Eventuelle gjerder skal harmonere med omgivelsene og skal normalt ikke være høyere enn 1,2 meter.
Stier og gangveier skal bevares og vedlikeholdes.

Vann og avløp


I hele området skal hytter og boliger kobles til offentlig vann og avløp. Det er krav om offentlig VA før tiltak etter pbl § 93 kan tillates.

Sprenging


Grunnvannet i området er sårbart. Av hensyn til dette tillates ikke fjellsprengning med eksplosiver før det er anledning til å knytte seg til offentlig vann. Unntatt fra dette er sprening i forbindelse med etablering av offentlig vann etter enhetlig plan.

Fareområder


Reguleringskartet viser områder som kan representere fare ved kraftig nedbør. Ved igangsetting av tiltak i slike områder må det foreligge en godkjent plan for hvordan overvannsproblemet skal håndteres slik at det ikke utgjør en fare for tiltaket eller for andre.
Bekker og naturlige flomveier skal i størst mulig grad opprettholdes.