Rådmannens konklusjon på alle innspill var slik

 

I Ursvik er det et markert flertall for kommunale fellesløsninger. Velet ønsker også
kommunalt nett for hele Ursvik. Dette gir en helhetlig og bærekraftig løsning. 80 små anlegg
betyr mye graving/sprengning og mye diskusjoner mellom naboer. Planen er for vag med
hensyn på kostnader og tidsplanen for stram. Detaljplaner må utarbeides i fellesskap med
kommunen og velets medlemmer. Det er en viss bekymring i forhold til om området klarer å
beholde sitt særpreg.
Rådmannen vil understreke at områdets utvikling må bestemmes
gjennom regulering, og det bør være en streng holdning til dispensajoner. Rådmannen foreslår
å slutte seg til en felles kommunal løsning.