Rådmannens vurdering etter å ha lest alle innsendte uttalelser


I Ursvik er det et markert flertall for kommunale fellesløsninger. Velet uttrykker også ganske
klart et slikt ønske.
I ”Overordnet rammeplan for vann og avløp” står det at i Ursvik skal det primært benyttes
mindre fellesanlegg eller lokale løsninger. Gjennom grundige registreringer har man kommet
fram til hvilke områder som må tilknyttes i nær framtid (for å sikre en akseptabel sikkerhet for
vannforsyningen) og hvilke områder som kan utsettes i påvente av regulering. I tråd med de
føringer som var gitt i overordnet rammeplan innstilte rådmannen på midlertidig opprydding
med separate løsninger i områder der dette er mulig. Når nå beboerne i området selv ønsker en
opprydding via kommunalt nett vil rådmannen anbefale denne løsningen. Dette er en
helhetlig, bærekraftig løsning som også vurderes å være kostnadsmessig fornuftig.
En del beboere ønsker at veiene skal asfalteres/utbedres og området reguleres. Veiene vil, som
en følge av legging av vann- og avløpsanlegg, få en hevet standard på grunn av
masseutskifting, grøfting, nedsetting av sluk osv. Forøvrig er det kommuneplanen som styrer
hvorvidt et område skal reguleres eller ikke. Opprydding i vann- og avløpsforholdene må sees
uavhengig av en regulering. Hvorvidt området vil beholde ”sitt særpreg” eller ikke,
bestemmes gjennom reguleringen, men dispenseringer i området vil også ha betydning.